FILMDETALJEN VAR AKTIV UNDER FÖRSTA HÄLFTEN AV 1960-TALET.

TITTA OCH NJUT AV BILDERNA I VÅRT FINA FOTO-ALBUM. HÄR FINNS BILDER FRÅN VÅRA SENASTE AKTIVITETER, MÖTEN, ETC…

HÄR PRESENTERAS CK FIXs OCH GCVs PROFILER SOM PÅ ETT ELLER ANNAT SÄTT BETYTT MYCKET FÖR SIN FÖRENING.

CYKEL-SM I HELSINGBORG 1959, STIFTELSE FÖR UNDERSTÖD ÅT CYKELSPORTEN I HÄLSINGBORG.

HÄR FINNER NI HISTORIER OM HUR VI MEDLEMMAR KOMMIT I KONTAKT MED CYKELSPORTEN. DU KANSKE VILL BERÄTTA SJÄLV?

HÄR PRESENTERAS GCVs HEDERS-MEDLEMMAR OCH ORGANISATIONER/FÖR-NINGAR SOM FÅTT GCVs STANDAR FÖR FÖRTJÄNSTFULLA GÄRNINGAR I GCVs INTRESSE.

KALENDER 2024

NÄR AKTIVITETERNA NÄRMAR SIG, BLIR DE KLICKBARA — NI KOMMER TILL INBJUDAN.


9/1     STYRELSEMÖTE

6/2     ÅRSMÖTE

14/4   VÅRTRÄFF PÅ FREDRIKSDAL

23/4   STYRELSEMÖTE

29/5   BUSSTUR — DAGSTUR

18/6   STYRELSEMÖTE

29/6   HELGBUFFÉ PÅ M/S TYCHO BRAHE

18/8    POSTNORD DANMARK RUNDT

3/10    KLUBBKVÄLL PÅ ELM

18/10  VM I BANCYKLING

23/11  JULMAT/SMØRREBRØDSTUR

GCV BANKGIRO 475-1442

Den 11/3 1949 samlades 25 herrar på det anrika Signe Bergqvists Conditori i Helsingborg. Syftet var att bilda en förening för f.d. cyklister och ledare i Cykelklubben Fix. Initiativtagare till träffen var John Engqvist. Man beslutade att bilda Kamratföreningen Gamla Cykelvänner med en inträdesavgift på 2,50 kronor och att årsavgiften i föreningen skulle vara 5 kronor. Det första mötet avslutades med att man utbringade ett fyrfaldigt leve för föreningens fortsatta verksamhet.

Det finns sparade handskrivna protokoll från det allra första mötet fram till 1966. Därefter finns inga noteringar och föreningen tycks ha lagts i träda.

I juli 2008 samlade Lasse Lohmander en grupp på drygt 20 f.d. cyklister och ledare i Fix, i sin koloni för en återföreningsfest. Denna blev väldigt lyckad. Samtidigt hade Bengt Lindh, som varit verksam som cyklist och ledare i cykelklubben Fix sedan 1958, och Peter Folkeson, tidigare ordförande i Fix, gjort en stor efterforskning bland gamla Fixare och sammanställt ett gediget adressmaterial med en lista på mer än 130 namn på f.d. cyklister och ledare i Fix, utspridda i hela Sverige och några långt utanför Sveriges gränser.

Detta ledde till att Bengt samlade 18 personer i sitt hem i Gantofta i augusti 2009 för att se om det fanns intresse att på nytt bilda – eller väcka upp – Gamla Cykelvänner. Det bildades en arbetsgrupp och efter denna grupps möte stod det klart att det fanns ett stort intresse bland de gamla Fixarna. Man beslutade att bjuda in alla på Bengt och Peters lista till ett möte på Olympia den 3 november 2009, och mer är 50 gamla Fixare dök upp. Den som kom längst bort ifrån var Andres Eydahl som nu bor i Mölndal och den äldste som kom var Kjell Larsson som fyller 91 år i år. Många andra hörde av sig, men kunde inte komma just den kvällen.

Under kvällen visade den gamla filmgruppen med Sigvard Pålsson i spetsen, filmer från -60 talet. Filmgruppen har ett stort material som nu digitaliseras efterhand och mer filmer från förr, kommer på sikt att finnas tillgängliga för medlemmarna.

Mötet blev snabbt enigt och man var överens om att bilda Gamla Cykelvänner i Fix, och alla närvarande blev medlemmar på stående fot.

En styrelse, en Aktivtetsgrupp och en Filmgrupp bildades och redan den 1 december 2009 ägde det första styrelsemötet rum.

Vad är då avsikten med föreningen? Jo, det är enkelt, vi skall ha kul tillsammans, ta oss till evenemang som har med cykel att göra, träffas för att prata gamla minnen, knyta ihop de band som fanns förr och som kanske löst upp lite grann, helt enkelt ha allmänt trevligt tillsammans. Precis så som en Kamratförening skall vara. Det behöver inte vara något konstigt och svårt, det är den gamla Fixandan som skall fram och bevaras.

Idag är vi 64 medlemmar inklusive Kjell Larsson som är vår hedersmedlem. Den allra första medlemsträffen gjordes fredagen den 5 februari 2010 med 27 av medlemmarna för att med buss ta sig till Ballerup utanför Köpenhamn för att titta på 6-dagarscykling på bana. Sedan dess har det varit många olika träffar.

Är du f.d. Fixare (aktiv eller ledare) och tycker detta låter kul, får du gärna höra av dig till någon i styrelsen. Vi vill ha med så många som möjligt – unga som gamla - kvinnor och män - i vår trevliga förening.

 200 KRONOR

(Bestämd på årsmötet 2022-03-14 och gäller fr.o.m. 2023)

 

Medlemsavgiften erlägges på anmodan från styrelsen
i samband med årsmötet eller strax därefter.

 

Bankgiro: 475-1442

Ange följande på inbetalningskortet:
Ditt namn och Medlemsavgift

 2024 

 2023 

 2022 

 2021 

 2020 

STADGAR AV DEN 3/11 2009

Stadgar för GCV

Kamratföreningen Gamla Cykelvänner i Fix

§ 1. Föreningens ändamål

Att i en sluten kamratkrets samla personer, män och kvinnor, som på ett eller annat sätt visat sitt intresse för cykelklubben Fix verksamhet genom aktivt deltagande som cyklist eller funktionär i klubben.

Att även tillåta att personer med genuint intresse för cykelsporten (aktivt motionerande, med funktionärsuppdrag eller med enbart allmänt cykelintresse), söka medlemskap i Gamla Cykelvänner i Fix.

Att hos medlemmarna vidmakthålla intresse för Cykelklubben Fix utan att föreningen på något sätt ingriper i cykelklubbens inre angelägenheter.

Att driva sin verksamhet så, att den utöver ovan nämnda syfte, kommer att bereda medlemmarna nytta och nöje av ett sällskapligt umgänge under värdiga former.

§ 2. Inträde, uteslutning och utträde

Medlemskap kan beviljas varje person som uppfyller vad som ovan sagts i § 1, första stycket, som godkänner föreningens ändamål samt ställer sig dess stadgar till efterrättelse.

Inträdesansökan skall tillställas styrelsen, som efter noggrann prövning till- eller avstyrker densamma. Ansökan skall vid nästkommande styrelsemöte underställas föreningens sanktion.

Uteslutning ur föreningen kan ske i följande fall:

•   Om medlem häftar i skuld till föreningen i mer än ett år

•   Om medlem genom sitt uppförande eller annorledes uppenbarligen skadar         föreningens anseende.

Varning skall dock dessförinnan av styrelsen utdelas.

Medlem som uteslutits ur föreningen förlorar all rätt i dess tillhörigheter.

Medlem äger rätt att utträda ur föreningen om han eller hon fullgjort sina skyldigheter. Anmälan härom göres till styrelsen.

§ 3. Avgifter

Medlemsavgiften, för närvarande 200 kronor per år, erlägges på anmodan från styrelsen i samband med årsmötet eller strax därefter. Medlemsavgiften kan ändras vid årsmötet eller vid särskilda fall av styrelsen.

§ 4. Styrelsen

Föreningens angelägenheter och förvaltning handhaves av en styrelse som består av 7 ordinarie ledamöter.

Styrelsens ledamöter väljes på årsmötet för en tid av två år i sänder. Ordförande väljes på årsmötet för ett år.

Styrelsen konstituerar sig själv, med undantag för ordförande, som utsetts av årsmötet.

Styrelsebeslut äger sin giltighet vid övervägande majoritet vid röstning.

§ 5. Sammanträden

Föreningen avhåller årsmöte en gång om året och detta skall ske under tiden januari–mars.

Extra sammanträde hålles då styrelsen så finner lämpligt.

Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per år, d.v.s. varje kvartal. Styrelsen sammankallas av ordförande direkt eller genom sekreterares försorg.

Styrelsen äger rätt att besluta i sådana frågor som icke utan olägenhet kan uppskjutas till föreningens allmänna årsmöte.

§ 6. Revision

För granskning av styrelsens förvaltning och räkenskaper, utses årligen i samband med årsmötet 1 revisor jämte 1 suppleant.

§ 7. Allmänna bestämmelser

Vid längre tids sjukdom eller arbetslöshet kan medlem, efter styrelsens prövning, befrias från erläggande av avgifter.

Medlem som uppvaktas på högtidsdag får ej häfta i skuld till föreningen för längre tid än ett år.

§ 8. Firmateckning

Föreningen tecknas av ordförande och kassör var för sig.

§ 9. Upplösning av föreningen

Beslut om föreningens upplösande skall ske på två på varandra följande medlemsmöten.

Skulle beslut om föreningens upplösning enligt ovanstående bestämmelser fattas, skola alla medel och inventarier tillfalla Cykelklubben Fix.

§ 10. Stadgeändring

Beslut om stadgeändring skall ske på föreningens årsmöte.

Helsingborg 3/11 2009

Reviderad 12/2 2013 (§1)

Reviderad 8/2 2016 (§3)

Mikael Nordbeck


070-728 63 38


Dalhemsvägen 103A,

254 60 Helsingborg


nordbeck@telia.com

 Ordförande 

Jan-Erik Månsson


‭070-689 32 84


Merkuriusgatan 177
254 72 Ödåkra


jan.mansson1947@gmail.com

 Vice Ordförande 

Hans-Ingvar Green


‭070-591 35 70‬‬


Rorgängaregatan 5
252 70 Råå


h-i@green-hydro.se

 Kassör 

Berne Sten

Aktivitetsgruppen


‭073-098 83 62‬


Tyringegatan 354
252 76 Helsingborg


bernesten@outlook.com

 Ledamot 

Peter Ekborg


076-140 29 79


Döbeliusvägen 39
256 54 Ramlösa


peter.ekborg@outlook.com

 Sekreterare 

Peter Folkeson

Aktivitetsgruppen


070-428 13 35‬


Erik Dahlbergs Gata 55
254 40 Helsingborg


pfolkeson@telia.com

 Ledamot 

Jörgen Vik

Webbmaster


‭073-654 96 21


Rosenbergsgatan 34B
254 44 Helsingborg


jorgen.vik10@gmail.com

 Ledamot